Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2020

Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie!

Jak zapewne wiemy czas zawieszenia zajęć w szkołach został wydłużony do 10 kwietnia 2020r., musimy zatem podjąć  działania zmierzające do realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Bardzo proszę o rzetelne zapoznanie  się z niniejszą informacją, jak będzie wyglądała praca szkoły w najbliższych dniach.

1, Praca szkoły będzie opierała się przede wszystkim na wykorzystaniu poczty elektronicznej i strony szkoły www.czermna.iq.pl. Za pośrednictwem mediów( komunikatorów, grup społecznościowych lub platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN e – podręczniki i Office 365) nauczyciele będą komunikować się z uczniami w czasie rzeczywistym (on-line), ale również poprzez zamieszczanie na stronie szkoły informacji jak uczniowie mają pracować i co przygotowywać samodzielnie w domu.

2, Tygodniowe zakresy treści nauczania będą uwzględniały specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów, prowadzenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów, ekranów, ale także bez nich. Pamiętajmy aby trzymać się obowiązującego planu lekcji, który zawieszony jest na stronie szkoły www.czermna.iq.pl 

Nie wszystkie zajęcia będą prowadzone

w czasie rzeczywistym (on-line)!

3. Materiały do kształcenia i metody pracy dostosujemy do zróżnicowanych potrzeb uczniów i możliwości sprzętowych, o pojawiających się problemach proszę powiadamiać wychowawców klas lub przesyłać na adres mailowy: skretariat@czermna.iq.pl

4. Nie wpisujemy w dziennikach obecności uczniów, lecz monitorujemy ich aktywność poprzez komunikatory, lub informacje wysyłane pocztą elektroniczną, zdjęciem.

5. Przy pracy zdalnej uczniów nagradzamy za:

– pilność i terminowość,

– jakość prac domowych,

– zaangażowanie i włożony wysiłek w wykonaną pracę,

– rozwiazywanie różnorodnych form quizów i testów,

– ewentualne sprawdziany wiedzy,

– pomoc kolegom i koleżankom jeśli mają kłopoty techniczne.

Nie kopiujemy gotowych tekstów i rozwiązań, przekazujemy nauczycielowi do oceny tylko autorskie rozwiązania i materiały.

6. Prace mogą być odsyłane do nauczycieli w formie mali, zdjęć, skanów lub w innej formie uzgodnionej z  nauczycielem danego przedmiotu. Prace przesłane przez  uczniów nauczyciele będą przechowywać  do   momentu   ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczniowie natomiast są zobowiązani do przechowywania wersji papierowej (oryginalnej) swoich prac, oraz prowadzić notatki w zeszytach zgodnie z wytycznymi nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Prace z informatyki wykonywane w programach komputerowych powinni przechowywać na dysku komputera.

7. Prosimy o przestrzeganie zasadach bezpieczeństwa i higieny w pracy z komputerem/ innymi urządzeniami.

dyr. Małgorzata Krawczyk

PROGRAM STYPENDIALNY HORYZONTY

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.

Żeby móc ubiegać się o Stypendium Horyzonty, powinniście spełniać poniższe kryteria:

– planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC, (lista placówek: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/mapa-szkol-internatow-i-burs). Osoba, która zakwalifikuje się do programu uczęszcza do jednej ze szkół współpracujących z fundacją oraz mieszka w bursie w wybranym przez siebie mieście.

– mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce,

– pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

– średni dochód w Waszej rodzinie nie może przekraczać 1000 zł netto na osobę.

Link i  informacje o stypendium :

https://www.facebook.com/fundacja.czerneckiego/photos/a.271253676227660/3042933079059692/?type=3&theater

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronie fundacji EFC: https://efc.edu.pl/

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Jeśli występuje problem z odczytem materiałów na telefonach komórkowych to należy w okienku – wyszukaj – wpisać słowo: Klasa i kliknąć lupę. Otworzy się wtedy strona z wszystkimi materiałami.

 

 

 

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ z NAGRANIEM
psychologa dziecięcego pani Agnieszki Misiak
O tym jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem i o tym jak rozmawiać o obecnej trudnej sytuacji”
na YouTube pod linkiem:
Zadbajmy o emocje naszych dzieci i nas samych.
Pedagog szkolny
Kamila Muc-Buczyńska

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Więcej o Dzień Kobiet

W piątek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Po raz kolejny nie zabrakło miłego akcentu od Samorządu Uczniowskiego. Chłopcy z każdej klasy elegancko ubrani  złożyli życzenia dziewczynom  częstując je cukierkami, wręczając drobne upominki i kwiaty. Na scenie przedstawiali piękne wiersze, śpiewali piosenki i umilali czas Paniom tego dnia. Przewodniczący Rady Rodziców Pan Artur Baszczyszyn złożył życzenia wszystkim dziewczętom oraz Paniom w szkole. Na nasze nauczycielki od rana w pokoju nauczycielskim czekał słodki poczęstunek oraz życzenia (także od Samorządu Uczniowskiego). Miło było widzieć uśmiech na twarzach wszystkich Kobiet tego dnia! Foto relacja z uroczystości dostępna jest w galerii oraz poniżej.

Więcej “Dzień Kobiet”

Do góry

Skip to content