Plan pracy Rady Rodziów

Szkoła Podstawowa nr 3

im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie – Zdroju

Plan współpracy z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

Cele współpracy:

 • zwiększenie zaangażowania rodziców w realizowanie edukacyjno-wychowawczych zadań szkoły, wzbudzenie w nich poczucia współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania oraz włączanie ich w życie placówki,
 • pedagogizacja, wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
 • poznawanie oczekiwań rodziców w stosunku do placówki, do której uczęszczają ich dzieci,
 • uświadamianie potrzeb szkoły i jej oczekiwań w stosunku do rodziców swoich podopiecznych,
 • podejmowanie wspólnych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Formy współpracy:

  • zebrania ogólne i klasowe,
  • spotkania indywidualne z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dyrektorem,
  • spotkania ze specjalistami i warsztaty dla rodziców,
  • imprezy szkolne i klasowe, uroczystości,
  • dni otwarte szkoły, lekcje otwarte,
  • dziennik elektroniczny, kontakty telefoniczne, korespondencja, materiały dla rodziców.

 

Harmonogram współpracy:

 

Termin Zadanie i sposób realizacji
wrzesień 1.Zebranie ogólne:

  • zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami szkoły – statutem, planem pracy szkoły, obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami,
  • wybory uzupełniające do rady rodziców,
  • przekazanie przez dyrektora najważniejszych informacji na temat spraw bieżących oraz organizacji pracy szkoły,
  • opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego.

2. Zebrania klasowe:

  • zapoznanie rodziców ze WZO, z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, z możliwościami dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • zaplanowanie pracy wychowawczej oraz ustalenie harmonogramu imprez klasowych,
  • wybór trójki klasowej,
  • przeprowadzenie ankiety mającej na celu zbadanie oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz poznanie ich kompetencji i umiejętności, które mogą okazać się przydatne we współpracy ze szkołą.
październik
 1. Międzyszkolne biegi przełajowe III Edycja ,,Biało-czerwoni na strat”.
 2. Warsztaty dla rodziców o tematyce zaproponowanej przez rodziców.
 3. Zaplanowanie wycieczki dla rodziców.
 4. Dzień Samorządności.
listopad
 1. Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, o postępach i trudnościach w nauce, problemach wychowawczych.
 2. Koncert poezji i pieśni patriotycznych/Rekord dla Niepodległej.
 3. Impreza Andrzejkowa.
grudzień
 1. Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych w klasyfikacji śródrocznej ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów, omówienie postępów i trudności, spraw bieżących.
 2. Przedstawienie świąteczne dla rodziców i zaproszonych gości.
styczeń
 1. Zebranie ogólne z rodzicami – podsumowanie semestru, informacje dyrektora na temat spraw bieżących i związanych z organizacją pracy szkoły.
 2. Zebrania klasowe – zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji semestralnej, poinformowanie ich o skutkach uzyskania ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz oceny nagannej zachowania, ustalenia dotyczące pracy w drugim semestrze.
 3. Koncert dla  Babć i Dziadków
 4. Zabawa karnawałowa.
luty

Spotkanie dla rodziców ze specjalistą z poradni psychologiczno-
-pedagogicznej poświęcone radzeniu sobie z problemami wychowawczymi – szczegółowa tematyka spotkania powinna wynikać z potrzeb i propozycji zgłaszanych przez rodziców.

marzec
 1. Drzwi otwarte w szkole. Spotkania z rodzicami przyszłych uczniów kl. I
 2. Dzień Samorządności.
kwiecień
 1. Spotkanie z dietetykiem poświęcone zasadom zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
maj
 1. Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o planowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, omówienie bieżących spraw.
 2. Dzień Rodziny.
czerwiec
 1. Zebranie ogólne – podsumowanie roku szkolnego, ewaluacja planu współpracy z rodzicami.
 2. Obchody Dnia Dziecka. Olimpiada sportowa.
 3. Zebrania klasowe – podsumowanie pracy w kończącym się roku szkolnym, wnioski do dalszej pracy.
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.