Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie – Zdroju ul. T. Kościuszki 58, 57-350 Kudowa – Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czermna.iq.pl/
Data publikacji: 01.09.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.03.2021 r.

Dostępność cyfrowa

1. W zakresie dostępności cyfrowej strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
• Zamieszczane na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
• Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 98.99 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.

Osoba kontaktowa: Janusz Engel

Adres e-mail: admin@czermna.iq.pl

Telefon: 796 779 262

Procedura wnioskowo – skargowa.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

ANALIZA STANU OBECNEGO

  • Przy głównym, bocznym i tylnym wejściu do budynku brak podjazdu umożliwiającego wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i dla osób z innymi wózkami;
  • Szkoła nie dysponuje windą, pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.;
  • Poziomy posadzek w części A, B, C są różne i osoba niepełnosprawna na wózku nie ma możliwości samodzielnie poruszać się nawet po parterze w budynku szkoły;
  • Przy budynku brak miejsca parkingowego, pracownicy i petenci parkują samochody częściowo na chodniku przed szkołą wzdłuż ul. Kościuszki lub na parkingu koło Kościoła w odległości 100 m od budynku szkoły;
  • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
  • Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane, brak planu obiektu przy wejściu głównym;
  • W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.