O SZKOLE

Geneza Szkoły w Kudowie – Czermnej

Czermna kiedyś odrębna wioska, to najstarsza część dzisiejszej Kudowy. Powstała prawdopodobnie w XIV wieku (1354r.).

W 1359 r. wzmiankowano już miejscową parafię, która należała do dekanatu Dobruśka w Czechach.

Czermna – podobnie jak wzmiankowana w 1447 r.( dane z Kroniki Bergmana) Pstrążna i  cała Ziemia Kłodzka była od początków terenem wpływów czeskich, niemieckich i polskich. Wtedy też Pstrążna wraz z Czermną weszła w skład hrabstwa kłodzkiego. Po klęsce braci czeskich pod Białą Górą w 1620 r. wraz z całym terytorium ówczesnych Czech znalazła się pod panowaniem Habsburgów. W następstwie tzw. wojny siedmioletniej w 1763 r. Austria utraciła tę część ziem na rzecz protestanckich Prus. W 1817 r. w Pstrążnej zbudowano pod jednym dachem plebanię i szkołę, którą zastąpiono w 1876 r. dwoma budynkami. Pstrążna posiadała własną szkołę, w której uczono w języku czeskim, lecz nacisk germanizacyjny ze strony pruskiej administracji nasilał się i był nie do odparcia. W 1866 r. zakazano nauczania w języku czeskim. Po 1918 r., jako graniczna wieś z Czechosłowacją, Pstrążna i Czermna pozostały w obrębie Niemiec. W 1932 r. władze niemieckie ostatecznie zabroniły posługiwania się językiem czeskim. W 1937 r. uczono już wyłącznie w języku niemieckim.
    W przededniu II wojny światowej w Pstrążnej działały dwie szkoły: ewangelicka i  katolicka.
Ludność czeska utrzymywała się na tym terenie aż do 1945 roku.
Po II wojnie światowej napływająca tu ludność polska z centrum kraju, a przede wszystkim przesiedleńcy z dawnych ziem wschodnich, zastała jeszcze wielu Niemców i Czechów zdominowanych przez długowiekowe wpływy niemieckie.
     Jak wynika z zapisów archiwalnych powstanie Szkoły Podstawowej w Kudowie – Czermnej datuje się  na 1945 rok.
     Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę pod koniec 1945 r., tj. w drugim okresie roku szkolnego 1945 / 1946. Była to grupka licząca około 20 osób w klasach I – III. Ze względu na małą ilość dzieci, klasy były łączone. Pierwszymi nauczycielami były siostry Wilkosz. Jedna z nich – pani Stanisława pełniła funkcję kierownika szkoły. Szkoła w Czerwonem ( nazwa spotykana w dokumentach szkoły w latach 1945 – 1946 ) była zarejestrowana pod nr 129 w powiecie kłodzkim. W roku szkolnym 1946 / 1947 uczęszczało już do niej 71 uczniów.
    Z końcem czerwca 1963 r. nastąpiła częściowa likwidacja Szkoły Podstawowej w Pstrążnej, uczniowie klas V – VII zostali przypisani do obwodu  szkoły w Czermnej. Całkowita likwidacja szkoły w Pstrążnej nastąpiła w roku szkolnym 1971 /1972, wówczas to dzieci z Bukowiny oraz Pstrążnej zasiliły grono uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnej.
  W drugiej połowie lat sześćdziesiątych wiele zakładów posiadało stałe miejsca na organizowanie kolonii. Zespół gospodarstw rolnych Opolszczyzny postanowił zbudować przy szkole w Czermnej ośrodek kolonijny, tzw. Pawilon przy szkole w Czermnej został przekazany oświacie w 1970r. Od roku szkolnego 1987/88 pawilon przeznaczony był tylko na potrzeby szkoły. W okresie funkcjonowania kolonii w szkole były wykonywane niektóre prace remontowe, wynikające z umowy między oświatą a ośrodkiem kolonijnym. Wraz z likwidacją ośrodka kolonijnego zaniechano w szkole wszelkich prac remontowych i szkoła w Czermnej do 1996 roku była szkołą zapomnianą pod względem remontowym. Po przejęciu z dniem 1 stycznia 1996r. szkolnictwa podstawowego przez samorząd gminy szkoła składała się z dwóch budynków: jednego z 1878 roku i drugiego ( położonego po drugiej stronie ruchliwej ulicy przy szlaku turystycznym w kierunku skansenu i ruchomej szopki ), głównego obiektu na który składały się sklejone ( ale nie połączone) ze sobą dwa budynki. Jeden z nich z lat dwudziestych i przybudówka wykonana na potrzeby kolonii. W pojedynczym obiekcie mieściły się 4 klasy, bez zaplecza sanitarnego. Nie trzeba mówić, jakie to stwarzało niebezpieczeństwo dla dzieci przechodzących przez jezdnię do głównego obiektu. Funkcjonowały też trzy kotłownie. Po okresie dyskusji nad warunkami panującymi w szkole w 1997r. Rada Miejska podjęła  decyzję przeniesienia nauki ze starego budynku do obiektu głównego. Stało się to możliwe w wyniku adaptacji kuchni i zaplecza kuchennego na sale lekcyjne, a poprzez połączenie sekretariatu, gabinetu dyrektora i pomieszczenia pielęgniarki powstała następna sala. Jadalnię zaadoptowano na salkę gimnastyczną i w sposób funkcjonalny połączono oba budynki. Nowe przyłącze kanalizacyjne umożliwiło likwidację szamba i uruchomienie nowych sanitariów. Zmieniono system grzewczy, instalując przyłącze gazowe i kocioł ogrzewany gazem. Urządzono też nowe boisko za szkołą o nawierzchni ceglanej. Widząc zaangażowanie gminy w modernizację szkoły oraz związaną z tą sprawą aktywność grona pedagogicznego, rodzice także się zaangażowali, pomagając w pracach remontowych.
     Warunki pracy w szkole  znacznie poprawiły się w 1998r., kiedy to przeniesiono jedną rodzinę nauczycielską z parteru do innego lokalu na terenie miasta. Lokal zajmowany przez tę rodzinę został zaadoptowany na jedną salę lekcyjną, sekretariat, gabinet dyrektora,  uruchomiono drugą klatkę schodową do innego lokalu na piętrze, zajmowanego przez nauczyciela. Po wyprowadzce rodziny nauczycielskiej mieszkanie zostało zaadoptowane najpierw na pomieszczenia biblioteki szkolnej, później świetlicy szkolnej, a obecnie gabinetu pedagoga i logopedy.

    W Szkole Podstawowej nr 3 w Czermnej na przestrzeni tych prawie 75 lat  pracowało wielu wybitnych pedagogów m.in.:

Kierownicy i dyrektorzy od. 1945-2019 : 

1. Stanisława Wilkosz,

2. Aleksander Plata,

3. Jan Bruk,

4. Józef Woźnicki,

5. Elżbieta Kryczka,

6. Jan Skrzydeł,

7. Lech Sikorski,

8. Krystyna Turkiewicz,

9. Zdzisław Kieca,

10. Halina Galanty,

11. Ewa Bilińska,

12. Maria Tomiczak,

13. Zygmunt Gaździak,

14. Bożena Paś

15.  Agnieszka Myszczyszyn

16.  Małgorzata Krawczyk/obecnie od 2008 roku

Kadra pedagogiczna od 1945 roku do  2021 roku:

1. Genowefa Wilkosz,

2. Plata Aleksander

3. Bębenek Czesława

4. Plata Bożena

5. Sumisz Tomasz

6. Kruszyńska Lidia

7. Lucyna Bruk

8. Teresa Deptuch

9. Sikorski Lech

10. Rzońca Jan

11. Pieczonka Zofia

12. Ciepłuch Henryk

13. Ludwików-Łuczyszyn Weronika

14. Dąbrowska Helena

15. Sikorska Anna

16. Kryczka Marek

17. Borowańska ( Więckowicz) Grażyna

18. Krawczyk Czesława

18. Turkiewicz Andrzej

19. Turkiewicz Krystyna

21. Stopkiewicz Katarzyna

22. Woszczuła ( Piórek) Krystyna

23. Gaździak Zygmunt

24. Jagiełło ( Skoczylas) Małgorzata

25. ks Jan Myjak

26. Kryczka (Żukowska) Elżbieta

27. Kieca Zdzisław

28. Salska Elżbieta

29. Kowalik Maria

30. Ryczko Angelika

31. Torbacka Ewa

32. Filipowski Stanisław

33. Engel Wojciech

34. ks Romuald Brudnowski

35. Czapowska Agnieszka

36. Budziacka Joanna

37. Musiał Alicja

38. ks Krzysztof Odzimek

39. Frąckowicz-Baldy Bożena

40. ks Klaudiusz Wollek

41. Buczyńska-Ceglarek Joanna

43. Honkisz Elżbieta

44. Cygan Angelika

45. Szydlarska Agnieszka

46. Puk Barbara

47. Żaczkowska Bożena

48. Biliński Andrzej

49. Bilińska Ewa

50. Szafrańska Agnieszka

51. Skuratowicz Katarzyna

52. Rubisz Waldemar

53. Karpa Andrzej

54. Stańczak Jan

55. s. Femiak Maria

56. s. Bartosz Aleksandra

57. s. Marta

58. Mazur Stanisława

59. Galanty Halina

61. Wyrek (Przypisek) Teresa

63. Brzozowska Helena

64. Chyla Władysław

65. Gala Kazimiera

66. Bruk Jan

67. Lis Józefa

68. Błotnicki Henryk

69. Elsner Jadwiga

70. Iwanicka Jadwiga

71. Świderska Wanda

72. Budzeń Teresa

73. Brezner Anna

74. Jagodziński Marek

75. Jagodziński Marian

77. Pasek Marzena

78. s. Kurlej  Krystyna

79. Czapowska Agnieszka

80. ks Stanisław Kasztelan

81. Sanicki Roman,

82. Filipowski Stanisław

83. Biernacik Małgorzata

84. Kołt Joanna

85.  ks Krzysztof Mielnik

86.  ks Krzysztof Rodziński

87.  Stawnicki Stanisław

88.  Wakiw Elżbieta

89.  Martyniak Sebastian

90.  Ubik Bartłomiej

91.  Eitenthaler Justyna

92.  Kieca Mariusz

93.  Sendor Urszula

94. Chryczyk Jan

95. Woś Angelika

96. Przysiwek Renata

97. Bielawska Sylwia

98. Kołt Dariusz

99. Śleziak Magdalena

100. Mikusek Arleta

101. Czakański Damian

102. ks. Fleszar Damian

103. Kukuła Wiktoria

104. Powolny Beata

105. Śliżewska Barbara

 

Obecnie uczący  nauczyciele:

Kryczka Michał

Zwolińska Agnieszka

Świderska Agnieszka

Dubaniewicz Daniel

Gołdych Agnieszka

Goździk Monika

Maciejny Anna

Muc – Buczyńska Kamila

Rusnarczyk Regina

Bryll – Grochulska Beata

Dariusz Kołt

Barbara Kras

Beata Gorzycka

Myszczyszyn Agnieszka

Jarczewska Paulina

Wajler Robert

Rybałka Beata 

Rzeźniczak Justyna 

 

11 października 2019 r.  szkoła uroczyście otrzymała
im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości i sztandar.
Był to dla naszej szkoły dzień niepowtarzalny i najważniejszy.

Poniżej treść wniosku złożonego do Rady Gminy Kudowa – Zdrój.
Uzasadnienie wniosku w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju
im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

,, Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
/Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński/

        Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  nr 3 w Kudowie – Zdroju podjęły uchwały w sprawie nadania Szkole imienia ,,100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Na tej podstawie Dyrektor Szkoły zwraca się do Rady Gminy Kudowa – Zdrój z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju imienia ,,100 – lecia Odzyskania Niepodległości”.

        Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Czermnej to placówka o bardzo bogatej tradycji.   Wkrótce obchodzić będziemy 75 rocznicę jej istnienia. W roku 2017/2018 społeczność szkolna podjęła działania zmierzające w kierunku nadania imienia szkole. Posiadanie imienia sprawia, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych.

        We wrześniu 2018 r. decyzją uczniów, rodziców, pracowników szkoły podjęto decyzję, by szkoła nosiła imię ,,100 – lecia Odzyskania Niepodległości”.

        Wybór imienia  wiąże się bezpośrednio z ogólnopolskimi obchodami  100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jak i ze świadomością ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie zachowania  i przekazywania historii naszego narodu, regionu, pamięci o ludziach zasłużonych dla naszej  Ojczyzny. Integruje społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie umożliwia identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej.

        Wolność i niepodległość wpisują się w pojęcia tożsamości narodowej, ojczyzny i patriotyzmu. Były, są i będą wartościami, niezależnie od opcji politycznej czy sytuacji społecznej i ekonomicznej. Stanowią bowiem niematerialne dobro kulturowe o charakterze uniwersalnym.

        Wolna Polska jest najwyższym dobrem każdego Polaka. Idąc w ślad za tą ideą, nasza społeczność szkolna chce kultywować te wartości na przykładzie  ludzi, których zwie się Ojcami Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, oraz wielu innych, którzy  po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy silnego i nowoczesnego państwa – II Rzeczypospolitej. To wydarzenia i historia ludzi, którzy niejednokrotnie nękani przez system tracili życie, rodziny i wolność będzie wzorem dla naszych uczniów na  dalszej ścieżce edukacji, a później w życiu zawodowym i rodzinnym.

        Nadanie imienia będzie nobilitacją dla naszej szkoły i doniosłym aktem uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zdarzenia z ostatnich stu lat niosą wiele wartości, wpłyną na kształtowanie osobowości naszych wychowanków. Pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na wartościach najważniejszych dla każdego Polaka: patriotyzmu, poświęcenia, zaangażowania społecznego, szacunku oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.       

        Obrzędowość związana z nadanym imieniem niewątpliwie wzbogaci tradycję szkoły, która poprzez nadanie imienia zyska tożsamość i współtworzyć będzie wizerunek Gminy Kudowa – Zdrój.

    W szkole w latach 2008-2020 przeprowadzono liczne prace remontowe: wymianę nawierzchni podłóg w salach lekcyjnych, gabinetach  i na korytarzach. W latach 2017-2019 przeprowadzono termomodernizację budynku ( wymiana instalacji CO, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku i stropodachów, położenie nowej elewacji).

Szkoła wygląda teraz pięknie, sale lekcyjne są czyste, zadbane, przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Posiadamy doposażony gabinet pielęgniarski.

Szkoła w ramach projektów ministerialnych i środków Gminy Kudowa – Zdrój jako organu prowadzącego została wyposażona w najnowsze pomoce TIK ( tablice i monitory interaktywne), pomoce do biologii, chemii, fizyki i geografii.

     W październiku 2019 r. w ogólnopolskim Konkursie  #OSEWyzwanie wygraliśmy mobilną pracownię komputerową wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Historia szkoły powstaje nadal. Tworzymy ją każdego dnia.
01.09.2020r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Czermnej
będzie obchodziła dostojny Jubileusz 75-lecia.